Prague
Prague

Natural silk, hot batik
Size: 65 х 55, 2012